Membralitate

Această pagină este pentru cei ce doresc să se implice în activitățile asociației, pentru cei se au inima gata de slujire a oamenilor și de implicare socială. Avem nevoie de colegi și veți găsi aici o echipă de oameni suportivă și gata de acțiuni noi. Avem multe planuri și pe măsură ce acestea vor prinde contur vă vom informa.

Iată câteva detalii pentru cei ce vor să ne devină colegi:

Membrii. Drepturi şi Obligaţii.

Art. 8. Dobândirea şi pierderea calităţii de membru

 • poate deveni membru al ASOCIAŢIAEIDOAR ÎMPREUNĂ orice persoană fizică care are afinităţi sau interese nepatrimoniale în domeniile de activitate ale asociaţiei, prin liberă exprimare a voinţei în adeziunea de înscriere în asociaţie. Consiliul Director va analiza şi aproba solicitarea, iar în cazul unei adeziuni respinse, va prezenta petentului, în scris, motivele refuzului.
 • Calitatea de membru se poate pierde în următoarele cazuri:
  – ca urmare a cererii scrise şi aprobate de consiliul director.
  – în urma desfiinţării asociaţiei.
  – Prin excludere în următoarele cazuri:
  – în cazuri în care membrul aduce prejudicii imaginii asociaţiei,
  – încalcă regulamentul de ordine interioară sau statutul.
  – arata dezinteres prin neprezentarea la adunările generale şi sau activităţile asociaţiei.
  – neplata cotzizaţiei pentru un interval mai mare de 1 an.
 • Deciziile de excludere se iau in adunarea generală cu votul a jumătate + 1 din numărul membrilor prezenţi după ce în prealabil membrul a fost înştiinţat în scris fiind necesară dovada expedierii înştiinţării.
 • Pentru deciziile de excludere a membrilor fondatori se aplică aceleaşi prevederi find necesara şi aprobarea din partea a 2 membri fondatori alţii decât cel in cauza.

DREPTURILE MEMBRILOR

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, să participe la deciziile asociaţiei cu drept de vot, cu excepţia membrilor de onoare, al căror vot este consultativ în cadrul Adunării Generale;
b) să beneficieze de toate condiţiile şi avantajele pe care asociaţia le asigură, inclusiv de sponsorizări, deplasări în ţară şi străinătate, pentru activităţile înscrise în programele anuale;
c) să aibă acces la orice informaţie, documentaţie şi consultaţie asupra tuturor datelor ce privesc asociaţia sau domeniile de activitate;
d) să sesizeze Filiala despre problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei, în vederea promovării şi apărării acestora;
e) să se retragă din Filială;
f) să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei, la folosirea fondurilor strânse şi la activitatea organelor de conducere.

OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

a) să respecte statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei;
b) să respecte legile şi normativele emise în domeniile de activitate;
c) să achite la termen cotizaţia stabilită de Adunarea Generală, cu excepţia membrilor de onoare;
d) să susţină moral şi după posibilităţi, material, activitatea asociaţiei, să onoreze orice convenţie intervenită între ei şi asociaţie;
e) să promoveze conceptele şi programele asociaţiei, să urmărească atragerea de noi membrii şi de noi surse de venituri;
f) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei.
g) să reprezinte asociaţia doar după delegare de către Consiliul Director.